Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2021 wychowanie fizyczne

Pobierz

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - kolana .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOubiegającego się o stopień zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 1. imię i nazwisko Konstanty Franciszek Wieczorek 2. nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.. Kamieńsk .. Staż rozpoczyna się1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzega.Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .2.. Bogumiła Michalak; Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2011/12 Katarzyna OdyasPlan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Napisałem go przed trzema laty i jestem właśnie w trakcie pisania sprawozdania do kuratorium.. nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Biała Piska, wrzesień 2019.. Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Katarzyna Orzechowska.stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela dyplomowanego.. INFORMACJE WSTĘPNE..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ubiegającego się o stopień zawodowy na nauczyciela dyplomowanego 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Żywiecprezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.. 3. data rozpoczęcia stażu 01.09.2003 r.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-29) plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomawanego Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającgo się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2021-09-28)1..

Plan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego.

1. imię i nazwisko Konstanty Franciszek Wieczorek.. Załączniki:Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - przedszkole Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Protokół z posiedzenia Komisji .Katalog Joanna Karasiewicz, 2016-08-18 Ustroń Wychowanie fizyczne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na stopień nauczyciela dyplomowanego Joanna KarasiewiczNauczyciel wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa w Rzeplinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWA NEGO Na okres odbywania sta żu - od 01 wrze śnia 2010r.. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień data rozpoczęcia stażu: przewidywana data zakończenia stażu: 1 września 2005 rok 31 maja 2008 rok 29 września 2005 r. 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji ..

ubiegającego się o stopień zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

mgr Anna Katarzyna Orzechowska.. Stanisława Staszica w Ciechanowie § 8 ust 2, pkt.. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej .Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017r.. Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. Karolina Olejnik.. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu.. Filmy.. Załacznik zawierający .mgr Krzysztof Pietras nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2017 Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 Realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im.. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .ul.. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska..

Plan rozwoju zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Narodowej w Białobrzegach.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z wychowanie fizycznego.. Cel podstawowy podejmowanego sta żu: uzyskanie w wyniku post ępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu .Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Awans zawodowyNauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. 2. nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.. Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego >> 2.. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego opracowują oni plan we współpracy z opiekunem stażu.Na mój warsztat pracy składał się program nauczania: "Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum", doświadczenie zdobyte w trakcie samokształcenia i doskonalenia zawodowego, samoocena efektów własnej pracy i w końcu zgromadzone dokumenty dotyczące rozwoju i awansu zawodowego.. Bardziej szczegółowoAktualne wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Zapraszam do lektury.. poleca 85% 243 głosów.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. 10.plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Ewelina Woźny; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na st. nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu .Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.. Komisji Edukacji.. Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.. Nauczyciela mianowanego mgr Wioletty Łukaszczyk, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.. Wrzesień 2014r.. Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt