Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2021

Pobierz

Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.PODSUMOWANIE Przedstawione sprawozdanie obejmuje jeden rok i dziewięć miesięcy stażu.. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania.. czwartek, 17 października 2019 17Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2021 r Opiekun stażu: mgr Mariola Łukomska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Niemczynie WSTĘP Pierwszy rok stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Lp.. Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Z dniem xxx.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .Karolina Mieloszyńska-Górna; miejscowość: Nowy Tomyśl; dział: Sprawozdanie ze stażu; nr: 44586 Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego | tekst nr 44586Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego..

Zgierz.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego wzór.

Numer 167 Sierpień 2021 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna PawelakJest to sprawozdanie z realizacji planu rozwoju katechety, nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. W czasie kontynuacji stażu spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie na kontraktowego 2021. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Warszawa.. Kontrakt .sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanegoZa drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz .Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01.czĘŚĆ b - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Zakończenie stażu: 31 maja 2021 r. §7 ust..

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wzory.. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Zapoznawałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Adres:Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca 2021 r. to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2021 r.Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. Staż odbywałam 2 lata temu w szkole podstawowej.. Zębowice.. Agnieszka Namysłowska.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Poniżej przedstawiam roczne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie ..

Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty realizacji 1.. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Uważam, że cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane.. zgłosił angelevelyn w dniu: 2008-09-27 17:38:30, rozmiar: 10.55 KB, liczba pobrań: 3906Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. ze zmianami • Prezentacja powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w planie rozwoju.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. Nauczyciel przedstawiaSprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część .Staż.. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego automatycznie - bez wniosku nauczyciela.. poz. 2215 z późn.zm.).

Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.

w oparciu o plan rozwoju .Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o .W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego .. Magdalena Wiśniewska.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Siemianowice Śląskie .. 23 czerwca 2021 17:54.. 2020 r.Wzór 38.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPrzykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020.. Angelika Skrzypek.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb•Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego - §6 ust.2 z Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt