Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 4

Pobierz

Zbiór zadań.. Zbiór zadań, M. Braun, J. Lech, M. Pisarski Ćwiczenia 1,2,3 wersja A KSIĄŻKI I MATERIAŁY POMOCNICZE LICZĘ Z PITAGORASEM .. Konieczne (K) dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli podstawowych pojęć i praw matematyki,uczeń oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych: • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego, • mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe w zakresie r, • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia, • wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe, • rozwiązuje …Wymagania (2).. • ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.. Wymagania na ocenę dopuszczającą(2).. Dopełniające (D) dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadanie rachunkowe i konstrukcyjne, wykorzystywać wiadomości ponadprogramowe 5.. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - zna własności liczb i działań - zazwyczaj rozpoznaje kształty oraz związki na płaszczyźnie - rozpoznaje różne rodzaje trójkątów i czworokątówPoziomy wymagań edukacyjnych: K - konieczny - ocena dopuszczajca (2) P - podstawowy - ocena dostateczna (3) R - rozszerzajcy - ocena dobra (4) D - dopełniajcy - ocena bardzo dobra (5) W - wykraczajcy - ocena celujca (6)a) Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem..

Ćwiczenia do matematyki.

W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działańWymagania edukacyjne z matematyki dla szkoły podstawowej kl. 4 - 6 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.. Liczby i działania - działania w pamięci i ich zastosowanie w zadaniach tekstowych, kolejność działań 2.Systemy zapisywania liczb -obliczenia zegarowe i kalendarzowe , system rzymski, jednostki długości i masy 3.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 4 Cele kształcenia wymagania ogólne I.. Wymagania na ocenę dobrą (4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz posiada wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.Matematyka 4.. Dział I - Liczby całkowite Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 1. wskazuje liczby należące do zbioru liczb całkowitychWymagania edukacyjne z matematyki w klasie czwartej .. 4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3 5. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnienia wymagania na ocenę: dopuszczającą, dostateczną .a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. IV I..

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 I.Treści programowe: 1.

Język angielski 5 wymagania i kryteria oceniania.. Wykraczające (W) dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, złożonych i trudnych.Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1.. • algorytm dzielenia pisemnego wielocyfrowe (P) porównywanie ilorazowe (P)Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe, - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i potęg, - tworzy wielodziałaniowe wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań,Celująca.. Przyjmujemy, że uczeń spełnia wymagania na ocenę wyższą, jeśli spełnia jednocześnie wymagania na ocenę niższą oraz dodatkowe wymagania.. Klasy VII- VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą - potrafi oryginalnie rozwiązać zadanie o podwyższonym stopniu trudnościWymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 I.. BATALIONÓW ARMII KRAJOWEJ "GUSTAW" I "HARNAŚ" Dzielenie pisemne przez liczby przez liczby wielocyfrowe.. Rodzaje wymagań: 1.. L.P TEMAT LEKCJI PUNKTY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z DNIA 14 LUTEGO 2017 R.uczeń: • dodaje, odejmuje liczby naturalne w zakresie 200, • mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100, • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych, • odczytuje drugie i trzecie potęgi, • zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi, • …Feb 8, 2022Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie , wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż .Matematyka..

Wymagania z matematyki na poszczególne ocenyw klasie IV.

ZAKRES PODST.. Wymagania na ocenę bardzo dobrą +: • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.. A. WOWY + ZAKRES ROZSZERZONY.. Język angielski 7 wymagania i kryteria oceniania.4.. Wymagania na poszczególne oceny.. Klasa , zeszyt 1 i 2 Z PITAGORASEM .. Wymagania wykraczające (W) - stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.1 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Program nauczania "Matematyka wokół nas" WSiP Opis osiągnięć Stopień Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych Uczeń: Kategoria 6 5 4 3 2 celu • rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba A- nie wykazuje zainteresowania możliwości poprawienia ocen z matematyki stworzonymi mu przez nauczyciela.. obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 Wymagania konieczne (K) - obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.1 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 oparte na Programie nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej - Matematyka z kluczem autorstwa M. Brauna, A. Mańkowskiej, M. Paszyńskiej..

Język angielski 4 wymagania i kryteria oceniania.

Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie orazMATEMATYKA klasa VIII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Opracowano na podstawie "Programu nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej "Matematyka z kluczem" wydawnictwa Nowa Era I.. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń umie: Dopuszczający: • pamięciowo dodawać liczby w zakresie 200 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem • pamięciowo odejmować liczby w zakresie 200 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniemWymagania Edukacyjne z matematyki dla klasy IV .. 4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3 5. rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami Dział III - Działania pisemne Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 1. dodaje i odejmuje pisemnie .Wymagania dopełniające (D) - obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności.. Solidnie od podstaw.. Proponujemy zatem: Wymagania na ocenę dopuszczającą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt