Sprawozdanie ze spotkania zespołu humanistycznego

Pobierz

uzasadnienie oceny niedostatecznej.. Ocena stopnia realizacji zadania.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było .PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA IPET W dniu ………………………….……….. odbyło się spotkanie zespołu dotyczące opracowania IPET dla ucznia:Podsumowanie pracy zespołu.. konkursy, olimpiady przedmiotowe przygotowanie uczniów do konkursów 1.Opublikowany 2019-11-10 12:10:45.. Opracowali nauczyciele zespołu humanistycznego.PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.. Opracowanie planu pracy zespołu humanistycznego na rok 2015/2016 - spotkanie organizacyjne zespołu; - propozycje zagadnień do realizacji; - ustalenie tematyki spotkań; wrzesień 2.. Sprawozdanie z pracy zespołu za rok szkolny 2017/2018 - sporządzenie i przedstawienie sprawozdania z całorocznej pracy zespołu - czerwiec 2018 - Daria Machnik 11. Wydanie nr 1.. 4 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Pobierz plik.Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców w roku szkolnego 2009 / 2010.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTY ZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Spotkanie w dniu 16.05.2013 r.z zebrania zespołu przedmiotowego (np. języków obcych) (nazwa szkoły) z dnia (data) Zebranie poświęcone było organizacji pracy zespołu..

3 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: kierownik świetlic szkolnych ZPO- Małgorzata Pietrzykowska oraz wychowawcy świetlicy szkolnej: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka, Ewa Zaród, Katarzyna Lis i Jarosław Haczkiewicz.W skład zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przy SP w Dąbrowicy Dużej wchodzą nauczyciele: - języka angielskiego - języka polskiego - historii Tematyka spotkań: 1.. Zreali-sprawozdanie z planu pracy zespoŁu humanistÓw w zespole szkÓŁ ogÓlnoksztaŁcĄcych w strzelinie za ii semestr roku szkolnego 2015/2016 i. zadania kierunkowe.. W skład zespołu języków obcych wchodzą nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego: · Monika Franas - lider .10.. W dniu …………………….odbyło się zebranie Zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej dotyczące ucznia klasy ……………………………………………………………………………………….. Zespole Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie wchodzą nauczyciele: religii, języka polskiego, muzyki, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa.. Sprawozdanie realizacji planu pracy Zespołu Humanistycznego W roku szkolnym 2017/2018 - I semestr Zadania Zadania zrealizowane Terminy Odpowiedzialni 1..

3Spotkania zespołu 1.

(imię i nazwisko) 2. opracowano plan pracy zespołu i harmonogram spotkań, 3. uzgodniono termin następnego spotkania na (data).choć może to i zbędne.W dniu 28 października br. o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie zespołu, podczas którego referat na temat "Postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawności dziecka" wygłosi kol.. Zadania statutowe.. • Od lat współpracuję z klubem GWO.. · Spotkanie organizacyjne zespołu, które odbyło się na początku wrześniaSprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) - Krzysztof Sroka - szlakiem krzyży grunwaldzkich -rowerowa - Jacek Bielak - ścieżka ekologiczna - Buczyna kl. ID, Rzeszów BWA, Helios - Wioletta Pluta - BWA, Rzeszów - Barbara Antosz - ścieżka ekologiczna Buczyna UROCZYSTOŚCI:W planie zostały ujęte zadania dla obu grup, które tworzą zespół humanistyczny.. Nauczyciele pracujący w zespole: Przewodniczący zespołu: Maria WiąckiewiczOd sierpnia 2017 roku jestem przewodniczącą zespołu humanistycznego.. Ściąga z matematyki - długość okręgu i pole koła.. Biorę udział w projekcie LEPSZA SZKOŁA- "Język .Wybór podręczników na następny rok szkolny.. 6 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy oganizacji)Mam nadzieję, że przedstawione przez mnie sprawozdanie okaze sie pomocne w pracy pedagogicznej nauczycieli języków obcych..

W czasie zebrania: 1. wybrano na lidera zespołu p.

Wybór programu zgodnego z podstawą programową.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego.. czerwiec Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z nauczycielami tego samego przedmiotu.. Ściąga z fizyki - energia wewnętrzna, zasada termodynamiki, ciepło właściwe.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DANY ODDZIAŁ.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1.Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas.. 5 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. - analiza stopnia realizacji założonego planu; - sporządzenie sprawozdania z pracy zespołu.. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012 - zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012.. Podsumowanie pracy zespołu humanistycznego: ocena stopnia realizacji założonego planu, zebranie wniosków do pracy zespołu na rok następny, przygotowanie sprawozdania z pracy zespołu humanistycznego..

W pracach biorą udział wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.

M. Chojnowska B. Chwaszczewska styczeń czerwiec Plan pracy zespołu przedmiotów humanistycznych będzie modyfikowany w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Spotkanie organizacyjne - opracowanie planu pracy zespołu, - przedstawienie propozycji zagadnień do realizacji, - ustalenie tematyki i terminów spotkań .SPOTKANIA ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W I semestrze odbyło się 6 spotkań zespołu: 10.02.2014r.-spotkanie miało na celu zaplanowanie pracy w II semestrze; 19.03.2014r.-poinformowanie zespołu o organizacji sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej i sprawdzianu próbnego klas piątych;Sprawozdanie z pracy zespołu humanistycznego w roku szkolnym 2018/2019 W tym roku udało się zrealizować następujące zadania; · Uzgodniono plan pracy zespołu przedmiotów humanistycznych na rok szkolny 2018/19 · Przedłożono plan pracy do akceptacji dyrektora.. Pan Tadeusz - opis postaci oraz plan wydarzeń.. Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu, podczas których omawiana jest realizacja ustalonych zadań.. Wybór programów i podręczników.. Organizuję spotkania zespołu, sporządzam protokoły, przedstawiam sprawozdanie z planu pracy.. Działania projektowe - kontynuowanie prac w ogródku szkolnym - - kwiecień, maj 2018 - wychowawcy Agnieszka Miszewska Cele pracy: - samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, - wymiana doświadczeń pomiędzy członkami zespołu, - systematyczne doskonalenie procesu nauczania i uczenia, - przygotowanie uczniów do konkursów,SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po-dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy.. Ustalenie wniosków do pracy w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego i wnioski z własnej pracy z wrzesieńDok.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkimProtokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Języków Obcych.. Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. za pierwszy semestr roku szkolnego 2006/2007.. Rozprawka.. Halina Szkatuła, zapraszam i pozdrawia, Ewa GramzSprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. praca z uczniem zdolnym.. ( z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych dotyczących daty działań, współodpowiedzialnych, sposobu realizacji zadania, wyników .W skład zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przy.. Data wydania: 20.. - 06 - ….. W zebraniu uczestniczyły następujące osoby: .Sprawozdania do pobrania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt