Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej język polski

Pobierz

Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na pisemnym sprawdzianie:Wypowiedź zdającego może być oceniona np. tak: za sposób realizacji tematu - 3pkt, za kompozycję wypowiedzi - 2pkt, za rozmowę - 5pkt, za język - 8pkt, razem 18pkt na 20 możliwych do uzyskania.Ogólne kryteria oceny wypowiedzi pisemnych: Temat i forma wypowiedzi: zgodność pracy z tematem, poprawność pod względem merytorycznym (rzeczowym), stopień rozwinięcia tematu, oryginalność wypowiedzi, forma gatunkowa wypowiedzi zgodna z tematem, dostosowana do tematu.. 2ptsKryteria ogólne uzyskania poszczególnych ocen Przy ustalaniu oceny stosuje się następujący wyznacznik: bdb - 91 - 100% bd - 75 - 90% dst - 51 - 74% dop - 33 - 50% nast.. Zaproszenie 2.. Kryteria ocenz języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny za: - odpowiedź ustną, - pisemne prace klasowe i domowe, - sprawdziany i testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur i problematyki danej epoki - wartość prowadzonych notatek, - samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości ( np. referat, zestawyPrzedmiotowe Zasady Oceniania - język polski 1.. 0 pkt - inna odpowiedź lub brak odpowiedzi.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Opis dzieła sztuki 6.. Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Materiały dodatkowe > Materiały dla uczniów i nauczycieli > Język polski - część ustna.Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 Opowiadanie I - właściwa forma wypowiedzi, kompozycja z formą wypowiedzi (opowiadanie) - 2 p. II - praca zgodna z tematem (całkowicie, częściowo) - 2 p. III - zachowany spójny tok wydarzeń - 1 p. IV - narracja urozmaicona, wartka - 1 p.1..

Przygotowanie wypowiedzi monologowej.

Opowiadanie z dialogiem 4.. - 0 - 32 % Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1.. Część I.. Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut) wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego .JĘZYK POLSKI.. Kryteria ocen z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny za : - odpowiedź ustną,-pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, - testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur, - wartość prowadzonych notatek, - samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości ( np. referat, zestawy1.. Część II.Rodzaj dokumentu: Zasady oceniania rozwiązań zadań Egzamin: Egzamin ósmoklasisty Przedmiot: Język polski Forma arkusza: OPOP-C00-2004 Termin egzaminu: Termin główny - czerwiec 2020 r. Data publikacji dokumentu: 24 lipca 2020 r. Warszawa 2020 Opis krajobrazu 7.. - do zdobycia 40 pkt.. wylosowanie zadania złożonego z pytania i tekstu kultury.. 2.2 Na każdą ocenę wypowiedzi ustnej składa się:Na ocenę semestralną z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia: •przynajmniej 2 oceny z prac klasowych stylistycznych, •przynajmniej 2 oceny ze sprawdzianów gramatycznych, •przynajmniej 4 oceny z prac domowych (stylistycznych, z nauki o języku, wiedzy o literaturze, analizie tekstów literackich),Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w kaŜdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów) • zakres struktur.kryteria oceny głośnego czytania / punkty przeliczane na ocenę według skali: 6p - celujący 5p - bardzo dobry 4p - dobry 3p - dostateczny 2p - dopuszczający 0p-1p - niedostateczny wypowiedź ustna kryteria oceny wypowiedzi ustnej / punkty przeliczane na ocenę j.w.KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Kryteria oceny wiadomości i umiejętności uczniów na lekcjach języka polskiego, dotyczą stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych, wyznaczonych przez Podstawę Programową, i są zgodne z przyjętym w Statucie Szkoły systemem: a) stopień niedostateczny - 1: od 0% do 29%Za część ustną egzaminu zdający może otrzymać maksimum 40 punktów: KRYTERIUM OCENIANE PUNKTACJA Realizacja wypowiedzi (zgodność z poleceniem, stopień jego realizacji, jakość realizacji, poprawność rzeczowa i terminologiczna) 0- 16 punktów ( 0 punktów, gdy wypowiedź nie jest zgodna zb) 2 pkt - dwa poprawne zdania zgodne z wymową tekstu 1. lub 2..

Wymagane minimum do zaliczenia matury ustnej: 12 pkt.

ZASADY OCENIANIA .. systematyczne, bieżące ocenianie oraz jasno sformułowane kryteria oceniania (zgodne z przepisami prawa szkolnego, czyli Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania - WZO).. czas trwania: 15 min.. · Programem nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Czytać, myśleć, uczestniczyć" klasy IV-V, Nowa Era.Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej 1 .dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia aktywnie uczestniczy w dyskusji wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizujeStyl jest odpowiedni do formy wypowiedzi, jeśli wypracowanie nie przypomina innych form podawczych, np. charakterystyki, opowiadania czy notatki.. Wymowa czasem utrudnia zrozumienie, wypowiedź z zawahaniami, zdarzają się zdania niedokończone.. Kompozycja: logiczny tok rozważań, konsekwentna i celowa segmentacja tekstu,Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki..

Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.Język polski - część ustna.

Opis przedmiotu 8.. Opowiadanie 3.. KRYTERIA OCENY: Prace klasowe, pomiar dydaktyczny < 30% - ocena niedostateczna (1) - liczona jako 1 ≥ ì% 𝑖 ≤ 35% - ocena dopuszczająca- (2-) - liczona jako 1,7 > 35% 𝑖 ≤ 40% - ocena dopuszczająca (2) - liczona jako 2 > 40% 𝑖 ≤ 45% - ocena dopuszczająca+ (2+) - liczona jako 2,5Wypowiedź powinna zmieścić się w przedziale 80-130 słów.. 1 pkt - za jedno poprawne zdanie zgodne z wymową tekstu 1. lub tekstu 2.. Opis postaci 5.. Przykłady poprawnych odpowiedzi: Kultura jest bardzo ważna dla człowieka, stanowi niejako o jego człowieczeństwie.Kryteria przyznawania ocen z języka polskiego w klasach IV-VIII .. dłuższa forma wypowiedzi pisemnej .. - poprawa oceny pracy pisemnej może mieć formę ustną lub pisemną.. opracowanie wystąpienia - plan lub konspekt.. Oceniając wypowiedź ustną można wziąć też pod uwagę inaczej niż powyżej sformułowane kryteria i wprowadzić skalę ocen od 6 do 1: Treść; Słownictwo; Komunikacja, wymowa, akcent; Poprawność gramatyczna; Płynność ; Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wytyczne wyróżniamy następujące oceny:Wymowa całkowicie zrozumiała, wypowiedź płynna, prawie bez zawahań.. pkt 3: "Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych · Statutem szkoły, · Nową podstawą programową przedmiotu język polski z dnia 27.08.2012r..

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?

ZAPIS (0 - 3)**stosuje niektóre zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wybrane wypowiedzi językowe, stosując przejrzyste (jednoznaczne) kryteria, np. prawda - fałsz, poprawność - niepoprawność; na ogół stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednio do sytuacji;Matura ustna: 30 min..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt