Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wzór

Pobierz

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaJan 26, 2022Aug 25, 2021awansu zawodowego, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego, - przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, - złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne okres stażu wrzesień 2017 czerwiec 2020 czerwiec 2020 - notatki - plan rozwoju - sprawozdanie - wniosek 2.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Czy powinien złożyć sprawozdanie za okres stażu i otrzymać ocenę dorobku zawodowego?Wzory umów; Księgowość firm; Biura rachunkowe; Księgowość budżetowa; Sektor Publiczny; Kadry; Biznes; .. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Wzór dotyczy postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego wszczętego przez nauczyciela, który zakończył staż przed 1 września 2018 r. lub w tym dniu realizował staż otwarty z początkiem roku szkolnego 2017/2018.3..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Jedna z form zawiera kolumny: zadania, formy realizacji, termin, uwagi o realizacji.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Poznanie organizacji, zadań oraz zasadMay 3, 2022Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie .. Wzorzec planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowano na podstawie wymagań MEN z 2018 r. w sprawie awansu zawodowego ze zmianami.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. - Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENi S z dnia 1 grudnia 2004r.. • Zgodnie z zapisem w KN: W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 , plan rozwoju piszemyart.9c ust.3 - plan rozwoju •W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

Wzór 38.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Dec 1, 2021Jan 23, 2022* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl.. Jeśli nie wyrażasz .. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w OświacieWzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty został opracowany w oparciu o wymagania MEN z 2018 r. w sprawie awansu zawodowego ze zmianami..

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

Jak dluga moze byc przerwa w zawodzie?Gotowy wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień… | Materiał dla nauczycieli przedszkoli.Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Pobierz wzór zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Awans Zawodowy Nauczyciela Kontraktowego - Wzory Dokumentów (Na .2 days agoData publikacji: 23 czerwca 2022 r. Pytanie: Nauczyciel realizujący staż na nauczyciela kontraktowego nie uzyskał kwalifikacji pedagogicznych do 31 maja 2022 r. Uzyska je dopiero 31 sierpnia.. Zatwierdzam do realizacji:W skład pakietu "Awans Zawodowy Nauczyciela Kontraktowego - Wzory Dokumentów" wchodzi m.in.: Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Czy nauczyciel kontraktowy straci mianowanie jesli nie bedzie mial ciaglosci w pracy?. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r..

PszczynaNie ma jednej obowiązującej formy planu rozwoju zawodowego.

Obie w formie tabel odwołujących się do każdego wymagania.. Cele planu ujęto w sposób wskazujący na kierunek rozwoju zawodowego nauczyciela, zgodnie z istotą awansu zawodowego.. Ja w swoich wzorach proponuję dwie formy.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Plan rozwoju zgodny z wymaganiami • Powinności są ogólnym zapisem szczegółowych wymagań z § 7 ust.2.. Katarzyna Gębczyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt