Alkohol izopropylowy karta charakterystyki 2020

Pobierz

Alkohol izopropylowy, izopropanol, IPA to profesjonalny środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych posiadający doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające a dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest idealnym rozpuszczalnikiem.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Wysokiej jakości rozcieńczalnik używany głównie w poligrafii.. Numer katalogowy :751500733 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.Alkohol izopropylowy Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 Data weryfikacji: 2019-07-22 Zastępuje: 2019-04-17 Wersja: 4.3 2019-07-22 (Wersja: 4.3) PL (polski) 1/190 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Pracownicy (alkohol izopropylowy): DNEL - długotrwałe narażenie - przez skórę - 888 mg/kg/dzień.. Środki pierwszej pomocy Karta charakterystyki opracowana przez firmę: ProElite 2KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniające Rozporządzenie (WE) nr .. 2, H319 STOT SE 3, H336Alkohol izopropylowy jest specyficznym związkiem chemicznym, który należy do alifatycznych alkoholi..

Alkohol izopropylowy posiada szerokie zastosowanie.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL IZOPROPYLOWY (PROPAN-2-OL) Wzór chemiczny : CH3CH(OH)CH3 Numer CAS : 67-63-Alkohol izopropylowy Wartość PNEC Woda słodka 140,9 mg/l Wartość PNEC Woda morska 140,9 mg/l Wartość PNEC Osad (wód słodkich) 552 mg/kg Wartość PNEC Osad (wód morskich) 552 mg/kg Wartość PNEC Gleba 28 mg/kg Alkohol izopropylowy NDS 900 mg/m³ NDSCH 1 200 mg/m³ Brenntag Polska Sp.z o.o ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-KożleAlkohol izopropylowy < 10 (w) 67-63- 200-661-7 603-117-00- Flam.. Środek dezynfekcyjny.. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Górna 20, tel.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-61.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Nazwy, określenia i jednostki.KARTA CHARAKTERYSTYKI (SUBSTANCJI / MIESZANINY CHEMICZNEJ) Alkohol izopropylowy strona 1 z 5 Data utworzenia: sierpie ń 2004 r. Data ostatniej aktualizacji: grudzie ń 2010 r. ZPHU CHEMACK 44-160 Rudziniec, ul. Górna 20, tel.. Karta charakterystyki opracowana przez firmę: ProElite 4KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1..

Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym.

4, H332 Pełny tekst zwrotów wskazujących zagro:enie (H) przytoczonych w tej SekcjiAlkohol Izopropylowy Izopropanol 99,9% 1L IPA.. Zastosowanie przemysłowe.. 2, H319 STOT SE 3, H336 Sekcja 4.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :603-117-00- Numer CAS :67-63-Karta Charakterystyki MSDS Strona 1 z 6 PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy 1.. Jego uniwersalność pozwala na użycie w branży motoryzacyjnej, komputerowej, czy kosmetycznej, a także w wielu innych.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 7 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 12.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Stosowany do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, rolek gumowych , usuwania środków smarnych i tuszy wodoodpornych.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE 1-Metoksy-2-propanol ≥99 %, do syntezy numer artykułu: 3123 Wersja: 2.1 pl Zastępuje wersję z: 08.02.2019 Wersja: (2) data sporządzenia: 31.08.2015 Aktualizacja: 10.10.2019 Polska (pl) Strona 1 / 19Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2015-03-27] Globalnie zharmonizowany system ..

Bardziej szczegółowoAlkohol izopropylowy.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) CHARAKTERYSTYKI 2-Propanol (alkohol izopropylowy) Data wydania: 15.05.2019 Wersja PL: 10.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Numer telefonu alarmowego Numery telefonów alarmowych: II - Identyfikacja zagro(eń 2.1.. Opis.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. SKŁAD.. INFORMACJE EKOLOGICZNE Etanol Ryby > 8140 mg/l/48h (Leuciscus idus) Dafnie 9268-14221 mg/l/48h (Daphnia magna)KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU .. (ALKOHOL IZOPROPYLOWY) 14.3.. 1.4.KARTA CHARAKTERYSTYKI - MSDS ALKOHOL IZOPROPYLOWY Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. H319 Działa drażniąco na oczy.Alkohol izopropylowy 99,9 Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:Alkohol izopropylowy 99,9 Propan-2-ol CAS: 67-63- EC: 200-661-7 Index: 603-117-00- REACH: 01--XXXXData sporządzenia: 19.06.2020 Aktualizacja: 03.02.2021 Wersja: 2 (zastępuje 1) Alkohol izopropylowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Ciąg dalszy)Alkohol izopropylowy..

Jest także najprostszym alkoholem drugorzędnym.

Ma jeden izomer podstawnikowy, propan-1-olKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Etanol ≥96 %, denaturowany numer artykułu: T171 Wersja: 5.0 pl Zastępuje wersję z: 04.04.2019 Wersja: (4) data sporządzenia: 31.07.2015 Aktualizacja: 16.06.2020 Polska (pl) Strona 1 / 20Inne sposoby identyfikacji Propan-2-ol; izopropylowy alkohol Wzór chemiczny C3-H8-O:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. Data utworzenia 28.05.2020 Data aktualizacji Numer wersji 1.0 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu 2-Propanol (alkohol izopropylowy) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.. Jeżeli ktoś chciałby dokładniej zapoznać się z tym, jak wygląda alkohol izopropylowy, co to jest za substancja, powinien dowiedzieć się, że ma ona przezroczystą konsystencję i jest bezbarwna.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALKOHOL IZOPROPYLOWY Data wydania: 2007-01-11 Data aktualizacji: 2015-06-01 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.. Sprawdź oferowany przez nas izopropanol i zapoznaj się z kartą jego charakterystyki.Nazwa produktu: 2-Propanol (alkohol izopropylowy) 97,5% Nr katalogowy: Numer indeksowy: 603-117-00- Numer rejestracji REACH: 01--XXXX Numer WE: 200-661-7 Numer CAS: 67-63- Typ produktu: ciecz Wzór chemiczny: C3H8O (masa cząsteczkowa: 60,1)Alkohol izopropylowy (Alcohol isopropylicus) FP VI:01--0000 Odczynnik.. Ochrona czystości powietrza.. Alcohol isopropylicus - propan-2-ol - 2-propanol - 99%; Najważniejsze cechy izopropanolu - IPA Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.. Roztwory do czyszczenia.. Numer rozpoznawczy zagro żenia: 33 , KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU IZOPROPANOL Data sporz ądzenia 2003-05-16 Data aktualizacji 2005-07-14 Karta opracowana przez firm ę Michael Huber Polska Sp.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Acute Tox..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt