Podkreśl właściwe informacje

Pobierz

B. Gatunek wymarły/gatunek żyjący do dziś.. C. Najliczniejszą mniejszością etniczną w PolscePodkreśl błędne informacje w poniższym tekście, a następnie napisz poprawnie ten tekst.. Średnie zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi 7,5% / 7,5‰.. Czy wiesz, co oznacza to hasło?Uzupełnijak zdania.. A. Zastępowanie obszarów leśnych gruntami ornymi wpływa na zmniejszenie / zwiększenie ryzyka powodziowego.. B.Najliczniejszą mniejszość narodową w Polsce stanowią Ślązacy / Niemcy / Ukraińcy.. Liczba par żeber rzekomych wynosi dwa / trzy.. Konsekwencją rozciągłości równoleżnikowej Polski jest położenie w dwóch strefach czasowych / klimatycznych.. W 1799 roku Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu i przejął władzę we Francji jako pierwszy (konsul / cesarz).. 4.Podkreśl właściwe informacje dotyczące struktury narodowościowej i etnicznej Polski.. Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu / błonie tylakoidu).. Funkcją neuroprzekaźnika wydzielanego do szczeliny synaptycznej jest A. przenoszenie impulsu nerwowego do mózgu.. Największe skupiska wyznawców judaizmu znajdują się w Warszawie i Krakowie / Białymstoku i Bohonikach.. Wszystkie żebra współtworzące klatkę piersiową łączą się z mostkiem / kręgosłupem.. Na podstawie opisu wykonaj polecenia.Podkreśl w zdaniach przydawki.. B. Do towarów masowych zalicza się sprzęt elektroniczny / węgiel kamienny..

Podkreśl właściwe określenia.

Doktryna konserwatywna / liberalna opowiadała się za utrzymaniem tradycyjnego porządku politycznego i moralnego.. Rozwiązanie.. D. Pośredni dowód ewolucji/bezpośredni dowód ewolucji.. Bruzdogłowiec szeroki jest pasożytem (wewnętrznym / zewnętrznym) ssaków zaliczanym do (płazińców / nicieni / pierścienic).. Są szczególnie ważne w przypadku pokarmów pochodzenia roślinnego / zwierzęcego, bogatych w niestrawną dla człowieka celulozę.Podkreśl właściwe określenie.. Uchwalił zbiór praw zwany (Kodeksem / Spisem) Napoleona.. W roku 1648 wybuchło powstanie pod dowództwem hetmana / wojewody wojsk zaporoskich Bohdana Chmielnickiego .Zostało ono wsparte przez armię tatarską na czele której stał Islam Girej / Tuhaj - bej.. Należy podkreślić następujące określenia: W miejscu oznaczonym numerem 1 należy wpisać datę 22 czerwca / 22 grudnia.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.. W fazie fotosyntezy zależnej od światła ATP może powstawać w drodze fotosyntetycznej fosforylacji cyklicznej lub niecyklicznej.. EINE/SIE/MEINE ist sehr sympatish.1.Podkreśl właściwe informacje w każdym nawiasie, tak aby powstało zdanie prawdziwe.. 2018-04-17 17:26:08; Podkreśl błędy w poniższych zdaniach.Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało informacje prawdziwe..

Podkreśl właściwe informacje w zdaniach.

2014-06-02 16:18:07; Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.. Przynależność do Kościoła Katolickiego w Polsce deklaruje poniżej / powyżej 90% społeczeństwa.. b) Przemysł zaawansowanej technologii odznacza się niską / wysoką rentownością.Podkreśl właściwą informacje.. B. Fala powodziowa może spowodować spłycenie / pogłębienie koryta rzecznego.. Jedną z przyczyn dużego / małego zasolenia jest .. 12Podkreśl właściwe dokończenia zdań.. W 1653 r.do wojny po stronie Kozaków stanęło Carstwo Rosyjskie / państwo tureckie.. Question from @Czeko11 - Liceum/Technikum - Historia2 Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.. C.Zadanie1 Podkreśl właściwe informacje dotyczące struktury narodowościowej i etnicznej w Polsce.. Sylaby przy tych zdaniach utworzą hasło.. E. Bezkręgowiec/kręgowiec.. W każdym punkcie podkreśl określenie dotyczące latimerii.. C.Najliczniejszą mniejszością etniczną w Polsce są Remowie / Tatarzy / Żydzi.Następnie podkreśl właściwe określenia tak, aby podane zdania były zgodne z. Bałtyk jest morzem GŁĘBOKIM/PŁYTKIM.. Uważał, że ewentualne zmiany powinny zachodzić jedynie na drodze rewolucji / ewolucji.Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.. Pompa protonowa transportuje protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz tylakoidu B. wzbudzanie impulsu nerwowego w następnym neuronie..

Jun 1, 2020Podkreśl właściwe informacje w zdaniach.

B. Żebra bezpośrednio połączone z mostkiem nazywamy żebrami prawdziwymi / rzekomymi.. Jego średnia wynosi 252 m/52 m.To morze SZELFOWE/MIĘDZYKONTYNENTALNE,które charakteryzuje się MAŁYM/DUŻYM zasoleniem oraz NISKIMI/WYSOKIMI wartościami temperatury wody.1.. W (1804 / 1835) roku odbyła się jego koronacja.. Mostek należy do nieparzystych kości płaskich / różnokształtnych.. Jej twórca Edmund Burke / Adam Smith był zwolennikiem władzy absolutnej monarchów oraz systemu stanowego.. Podkreśl właściwe informacje w zdaniach.. A. Najliczniejszą społeczności etniczną w Polsce są Kaszubi / Łemkowie / Ślązacy.. Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.. Zęby trzonowe / Siekacze mają szerokie, płaskie powierzchnie i służą do rozcierania pokarmu.. Podkreśl błędne informacje w poniższym tekście opisującym przebieg umownej granicy między Azją a Europą a następnie napisz poprawnie ten tekst Granica między Azją a Europą prowadzi na południu od Zatoki Bajdarackiej, będącą częścią Morza Śródziemnego, do gór Uralu.Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.. Rozkład cząsteczki wody zachodzi podczas fosforylacji (cyklicznej / niecyklicznej).1 Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach..

W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Przedstawiciel ryb/przedstawiciel gadów.. B. Najliczniejszą mniejszość narodową w Polsce stanowią Ślązacy / Niemcy / Ukraińcy.. Zad.4/27 ćwiczenia GEOGRAFIA 2009-11-18 16:19:49; Zaznacz prawidłowe informacje.. Na rysunku zakończenie dendrytu oznaczono literą A / B. b) Dokończ zdanie.. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.. Port w Gdańsku specjalizuje się w przeładunkach ropy naftowej / gazu ziemnego.. dzień nazywany jest przesileniem.Przyjrzyj się rysunkom, przepisz poniższe zdania i następnie podkreśl w nich właściwe określenia tak, aby podane .Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.. 3.Nov 30, 2021b) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały prawdziwe informacje.. Większość / Niewiele jachtów budowanych w Polsce trafia na rynek krajowy.Podkreśl właściwe informacje w zdaniach.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt