Wzór sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego

Pobierz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH.. w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska .. NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015. i pokazowe: 6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli: .. Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznychSprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas "0" w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 2016-02-23.. NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu nauczycieli .. Wnioski z realizacji zadań: .docx.. (Wzięła udział w spotkaniach z uczniami w Przewornie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, w spotkaniach z rodzicami w .Sprawozdanie z Planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki za rok szkolny 2013/2014 Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1.. Ocena realizacji podjętych zadań: ZadanieOcena stopnia realizacji.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Matematycy przystąpili po raz kolejny do projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA opracowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI SEKCJI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH WYDARZENIA ARTYSTYCZNE - SEMESTR 1 rok szkolny 2015/2016 1. mgr Katarzyna Kowalik - nauczyciel religii..

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego.

Sprawozdanie z godzin Art 42 (karciane) Sprawozdanie_bibl.doc.. Pobierz plik.. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. 4) Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania: 5) Lekcje koleżeńskie .. półrocze/koniec roku.. Wzór tabeli na stronie: (Dokumenty szkolne/Szablon sprawozdania z realizacji zadań dla .Sprawozdanie z planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki na rok szkolny 2014/2015 semestr I Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1.. Plan pracy sekcji przedmiotów plastycznych PLAN PRACY SEKCJI PLASTYCZNEJ zawiera zadania ogólne i szczegółowe dotycz ące realizacji ZADA Ń PRAMOWYCH W/W SEKCJIWzór planu pracy zespołu przedmiotowego : Arkusz klasyfikacji semestralnej klas IV - VIII : Analiza działalności wychowawczej w klasach I -VIII : Arkusz klasyfikacji semestralnej klas I - III : Sprawozdanie z działalności wychowawczo - dydaktycznej(przedszkole) Sprawozdanie z działalności bibliotekiSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.. Zreali-zolitek / wzory sprawozdań na koniec semestru roku / Sprawozdanie_wych.doc Download: .. Kategoria: Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowych.. Członkowie zespołu pracowali zgodnie z planem opracowanym i zatwierdzonym na początku roku szkolnego..

Stopień realizacji planu pracy zespołu przedmiotowego.

Zespół nauczycieli z przedmiotu: Nazwisko i imię lidera zespołu przedmiotowego: Zespół przedmiotowy odbył … spotkań w terminach: Uczestniczyli w nim nauczyciele: Na zebraniach poruszana była tematyka: Potrzeby zespołu: Ustalone wnioski do pracy: 1Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r.Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna Data publikacji: 14 Lipiec 20172.. Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznych19.Pracą zespołu kieruje lider- nauczyciel odpowiedzialny za pracę zespołu i efekty tej pracy.. Ocena realizacji podjętych zadań: ZadanieOcena stopnia realizacji.. Opracowała wnioski i stworzyła raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.. Tak to przygotowałam .. Sprawozdanie [PDF]SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po-dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy..

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.

Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Wnioski z realizacji zadań: .formy dokumentowania Osoby wykonujące zadanie osiągnięcia wnioski do pracy w następnym semestrze 1 Realizacja programów nauczania, korelowanie treści programowych 2 Badanie wyników nauczania 3 Praca z uczniami dysfunkcyjnymi 4 Współdziałanie w organizowaniu warsztatu pracy, doposażenie pracowni 5 Rozwijanie zainteresowań, udział w .Title: Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego Author: sekretariat Last modified by: belfer Created Date: 6/13/2013 9:20:00 AM Other titles: Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowegoWzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.. Udział w pracach zespołu przedmiotowego W roku szkolnym 2019/2020 byłam przewodniczącą zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego.. 4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego)W ZJRiS w roku 2017/18 prowadziliśmy następujące lektoraty: Semestr ZIMOWY - 58 grup: język francuski - poziomy: A1 (60), A2 (60), B2.2, A1 (45), A2 (45)Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Działalność zespołów przedmiotowych i zadaniowychSprawozdanie z warsztatów dla członków Zespołu Przedmiotów Zawodowych.PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO..

Sprawozdanie z pracy biblioteki.

Ilość spotkań zespołu w ciągu roku szkolnego ………………………….. 3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było .Dokumenty do pobrania dla nauczycieli - część 1.. 2 (Rozliczenie realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach art. 42 ust.2 KN) Dok.. z pracy zespołu przedmiotowego matematyczno- przyrodniczego w roku szkolnym 2011/2012.. Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0bSprawozdanie.. (nazwa zespołu) rok szkolny ……………….. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.SPRAWOZDANIE LIDERA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. 1 (Arkusz pomocniczy dotyczący realizacji planów pracy) Dok.. Pracowała w zespole ds. promocji szkoły.. Na początku każdego roku szkolnego spotykaliśmy się celem ustalenia planu pracy naszego zespołu.Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>>1 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI PRZYRODY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy zespołu przedmiotowego, w II semestrze nauczyciele przyrody realizowali następujące działania: w zakresie działań edukacyjnych systematycznie przygotowywano uczniów do udziału w rejonowym i wojewódzkim etapie .Lipowej, Pomnik ObroD c w Lublina, obelisk J zefa .Sprawozdanie zespołu przedmiotowego Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Skład zespołu: W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 5 spotkań zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas których: -omówiono wybrane programy nauczania oraz podręczniki dla klas I-III;Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik.. 20.Do zadań lidera zespołu - przewodniczącego zespół przedmiotowego lub zadaniowego należy: a) organizowanie pracy zespołu, b) przygotowanie planu pracy i wyznaczanie zadań członkom zespołu oraz przedłożenie dyrektorowi opracowanego planu, c) ustalenie terminów spotkań zespołu oraz informowanie dyrektora, z co najmniejSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRAY ZESPOŁU NAUZYIELI JĘZYKÓW OYH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 .. Pobierz plik.. KLIKNIJ PLAY - TO JEST FILMIK Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt