Plan rozwoju nauczyciela mianowanego 2020

Pobierz

Rozpoczynasz go na wniosek wraz z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć) dołączając do niego plan rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak: zadania, realizowane cele, formy realizacji, termin, dowody realizacji.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.. 4.Nauczyciela.. Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą.. 1.Wniosek o rozpoczęcie stażu.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoW efekcie poznałam obowiązki i przywileje nauczyciela odbywającego staż i wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, zapoznawałam się z nowymi aktami prawnymi zmieniającymi poprzednie rozporządzenia, opracowałam i prowadziłam .szkolnego 2019/2020 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020.

2020 poz.2200) przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. 3.- zaplanowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnych z potrzebami szkoły i oczekiwaniami uczniów, - pogłębienie i uporządkowanie nabytej wiedzy,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektor przydzieli Ci opiekuna stażu, który .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 1 3,0 (2022-06-19) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego uczącego w liceum ogólnokształcącym i technikum ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwał od 1 września 2017 roku do 31 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie..

Plan rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie .Karta nauczyciela (Dz. U.. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego - logopeda.. 5 lipca, 2020.. 2019r., poz. 2215) wnioskuję o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.". Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy .. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z późn.zm.. 2.Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem opiekunem.. DANE OSOBOWEPrzedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Z oddaniem planu i wniosku najlepiej .Staż na stopień nauczyciela mianowanego będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Zaświadczenia.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. Janusza Korczaka w Górnie - Punkt Przedszkolny.Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. 2 .Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Cele szczegółowe: 1.. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły; 3 .VIII -IX 2020 r. IX 2020 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu Przygotowanie planu rozwoju Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2020 r. Plan rozwoju zawodowego Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji Wprowadzanie ewentualnych zmian Cały okres stażu Teczka z dokumentacjąPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021/2022.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Strona główna Warsztat pracy Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela .. Autor: Czytelnik Portalu Szkola Podstawowa.. Harmonogram współpracy i zajęć.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Skierniewice.Nauczyciel dokonuje zmian w planie rozwoju zawodowego tylko za zgodą dyrektora.. )Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 2.. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu.. 2019 poz.2215 ze zm.), Rozdział 3a(Dz. U. na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".7.. Karta Nauczyciela (Dz. U. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu.Analizowanie wypełnianych przez nauczycieli arkuszy samooceny Udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Dokumentacja Scenariusze zajęć Zdjęcia, filmy 2.. 6591 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans.. W terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, dyrektor zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian - §4 ust.. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.zawodowego nauczycieli: Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) • napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju,Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. 1 Lis.2020 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Monika Pisula Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Pobierz (pdf, 678,7 KB) .. 1 czerwiec 2020 r. Przewidywana data zakończenia .. Data zakończenia stażu: 31.05.2024r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt