List do rektora o przyjęcie na studia

Pobierz

Aby ułatwić Ci przygotowanie skutecznego pisma, przygotowaliśmy wzór podania, które pobierzesz powyżej!Podanie do rektora o przyjęcie na studia WZÓR 15,00 zł Kupuję wzór pisma; Podanie do rektora o przywrócenie na listę studentów WZÓR 15,00 zł Kupuję wzór pisma; Podanie do rektora o zatrudnienie WZÓR 15,00 zł Kupuję wzór pismaPodanie ogólne do rektora Podanie o indywidualną organizację studiów Podanie o mlegitymacje Podanie o powtarzanie semestru Podanie o przedłużenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej Podanie o przeniesienie z innej uczelni Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego Podanie o wpis warunkowy na semestr wyższy Podanie o wznowienie studiówformularz podania (sprawy różne) (miscellaneous affairs application form) [ PDF ], zgoda na realizację pracy dyplomowej w zespole [ PDF ], Indywidualna organizacja studiów (IOS) (application for individual organization of studies) [ PDF ], Indywidualny Program Studiów (IPS) (application for individual program of studies) [ PDF ], załącznik do .załącznik nr 37 - oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.. Lub "Magnificencjo" (wiem, że to brzmi śmiesznie dla osób młodych, ale tak jest), a do dziekana "Szanowna Pani Dziekan".. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu); podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego .na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie a) podanie do Rektora o przyjęcie na studia, b) kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille ..

2.Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia.

Terminarz indywidualnej organizacji studiów DOC 36 KB.. O takie .Jeśli nowy wynik pozwala na zakwalifikowanie Cię do przyjęcia, skontaktujemy się z Tobą i wyznaczymy Ci termin wpisu na studia.. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,Jak napisać odwołanie?. Odwołanie o przyjęcie na studia, jak każde pismo użytkowe rządzi się swoimi prawami formalno-strukturalnymi.. wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie ostatniego roku studiów w zw. z COVID-19.Dlatego też do rektora piszemy "Szanowny Panie Rektorze".. Wniosek o skreślenie z listy studentów DOC 33 KB.. Wysokość zapomogi waha się od ok. 500 do 2000 zł.. Przyjęcie na studia następuje w drodze: 1) wpisu na listę studentów - w przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi; 2) decyzji Rektora - w przypadku cudzoziemców.. Cena: 15,00 zł.WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ (I INSTANCJA) REZYGNACJA OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIU NA WZW TYPU B WZÓR TECZKI OŚWIADCZENIE - MATURA IB DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA DLA CUDZOZIEMCÓW NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODANIE DO REKTORA UM OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA OŚWIADCZENIE O OBYWATELSTWIEPodanie ogólne do Rektora Powtarzanie semestru Przedłużenie terminu zdawania różnic programowych Podanie o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej Podanie o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - V (dla studentów kończących studia w semestrze ZIMOWYM)Oświadczenie o rezygnacji ze studiów Karta obiegowa Ślubowanie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 65/2020 - Oświadczenie (Sprawy socjalne, obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów) Dokumenty (egzamin dyplomowy) Oświadczenie (system antyplagiatowy) Wniosek o wydanie dyplomu Oświadczenie (zgodność wersji elektronicznej z papierową antyplagiat)z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej..

Formularz podania o przyjęcie na studia DOC 32 KB.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Oświadczenie o zmianie danych osobowych .Wzór 6 - Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - drukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wzór 7 - Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia roku studiów Wzór 8 - Oświadczenie opiekuna naukowego Wzór 9 - Podanie o przeniesienie praktyk na kolejny rok Wzór 10 - Zgłoszenie uczestnictwa w praktykach dydaktycznych1 Uchwała nr 17/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne, prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 Na podstawie art. 28 ust.. Formularz podania do Rektora - uchylenie decyzji o skreśleniu DOC 24 KB.. załącznik nr 39 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażaniu zgody na dokonanie czynności prawnej.Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów: podanie w sprawie zmiany kierunku studiów w ramach Uniwersytetu..

Prośba o przywrócenie terminu wpisu na studia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.. załącznik nr 38 - zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia prowadzone w języku angielskim.. Wniosek w sprawie skierowania studenta na powtarzanie przedmiotów >> 5.. Wniosek w sprawie wznowienia studiów >> 3.. Wniosek w sprawie uznania ocen z innej Uczelni / poprzedniej grupy >> 6. wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów - rezygnacja przed 1 października.. kto: Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i wyznaczono im termin wpisu, ale z ważnego powodu nie dokonały go w tym terminie.Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, c) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust.. Aby pismo było skuteczne, musi w treści zawierać niezbędne elementy i klauzule które stosuje się w tego typu pismach, ponadto masz pewność, że dokument jest aktualny na ten rok.Nov 9, 2021May 16, 2022Do rektora możemy również zwrócić się z prośbą o przywrócenie na listę studentów, przesunięcie zajęć, przyjęcie na studia po terminie rekrutacji, zatrudnienie, przedłużenie zatrudnienia itd..

Wpis na listę studentów, decyzja o przyjęciu na studia § 15 1.

Każde odwołanie o przyjęcie na studia powinno zawierać następujące elementy: dane osobowe kandydata na studia (imię, nazwisko, adres, a także nr tel., email); aktualna data złożenia podania wraz z .podanie o przyjęcie na studia wzór podanie o przyjęcie na studia doktoranckie podanie o ponowne przyjęcie na studia Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 1 pkt 10, art. 69, art. 70 .W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 29 grudnia 2008 r., wskazano, że osoba, której odmówiono przyjęcia na studia powinna mieć jasność zarówno co do kryteriów przyjęcia, jak i zasad obliczania punktacji, która decyduje o możliwości przyjęcia na dany kierunek, co niewątpliwie może być zaliczane do przesłanek wspomnianych wcześniej warunków i trybu rekrutacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt