Tolerancja scenariusz zajęć liceum

Pobierz

• Uświadomienie wychowankom problemu nietolerancji we współczesnym świecie.. Grupa: 6-latki.. Podsumowanie.. Tolerancja" Cele: - przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia w stosunku do innych ludzi, - znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku, - kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych ludzi.. Korelacja z językiem polskim, przy okazji omawiania tekstu Bo Carpelana pt. "Marvin i mewa".. potrafi wyjaśnić pojęcia: "tolerancja" i "niepełnosprawność", umie scharakteryzować własną postawę wobec niepełnosprawności, aktywnie uczestniczy w dyskusji formułując pytania i wypowiedzi adekwatne do kontekstu rozmowy.Cele lekcji: kształtowanie u wychowanków postawy tolerancyjnej oraz uświadomienie im roli stereotypów, którym podlegają.. Uczestnicy: Uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształc ącego, liceum profilowanego, technikum.. : genezy nazizmu, antysemityzmu i innych problemów społecznych w II RP, postaw ludności polskiej wobec Holokaustu, a także powojennych przesiedleń i migracji - program Re:Memory (CEO)Scenariusz zajęć "Spotkanie z Innym.. 2) Przeprowadzenie testu wśród uczniów.CO OPRÓCZ TOLERANCJI (10 minut) Poproś uczniów o przeczytanie tekstu "Tolerancja i coś więcej" albo sam/a przedstaw zawarte w nim informacje.. (dla każdego ucznia).. Warunki techniczne:"Rozsypanka literowa"- zabawa ruchowa..

Przykładowy scenariusz zajęć 11.

N-l rozkłada na dywanie koperty z symbolami figur.. Przepraszam, ale chciałbym skończyć swoją wypowiedź.. Podczas trwania muzyki, dzieci swobodnie poruszają się po sali.1.. Wprowadzenie: "Czy bycie tolerancyjnym jest trudne?". Kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby.. Znajdziesz tu scenariusze uroczystości, spotkań, widowisk, apeli, inscenizacji czy montaży poetycko-muzycznych.. Zapisanie tematu zajęć i przedstawienie celów.Scenariusz zajęć ,z wykorzystaniem elementów biblioterapii wychowawczej ,dla uczniów klas licealnych.. 1) Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności, bieżące sprawy.. Posiada je czytelnik w bibliotece, choć nie ma na nim pieniędzy.. Temat : Każdy z nas może być "inny" - o tolerancji.. Podczas lekcji kolega prosi cię, byś pożyczył mu kartkę.. No dobrze, co prawda właśnie odrabiałem pracę domową, ale.. 4.Przykładowy scenariusz zajęć 6.. (brak szacunku, ośmieszenie Michała, nietolerancja na wygląd, uznanie Michała za dziwaka, wiara w człowieka).. Moje dochody, wydatki, oszczędności.Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji [scenariusz dla szkoły podstawowej, klasy V-VIII].. Dzieli dzieci na 4 drużyny: kwadraty, trójkąty, prostokąty i koła..

Przykładowy scenariusz zajęć 12.

Cel ogólny: Pobudzenie zdolno ści akceptowania innych ludzi.Temat: JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI.. Ty to ciągle coś wyłudzasz.. Temat: Czy jesteśmy tolerancyjni?. Czy ja jestem tolerancyjny?. Sprawdź, czy rozumieją różnicę między pasywną.Konspekt zajęć wychowawczych Prowadzący: Anna Sztuczka Ilość dzieci: do 15 osób Czas trwania: ok. 45 min Temat: "Tolerancja" Cele dydaktyczne: • Zapoznanie z wyrażeniami: Tolerancja, Nietolerancja, Zdolność́ rozumienia ludzi, Stereotpy.. "Lekcje tolerancji - scenariusze zajęć dla szkół" współfinansowanego ze środków finansowych Gminy Miejskiej Kraków Za treść publikacji odpowiadają wyłącznie jej autorzy.. TEMAT - INNY-NIE ZNACZY GORSZY.. Wprowadzenie.Uczniowie dzielą się swoimi refleksjami, a nauczyciel w taki sposób kieruje rozmową, by przy pytaniu dotyczącym wartości, które są propagowane w filmie, oprócz przyjaźni, wrażliwości i empatii itp. uczniowie wymienili także tolerancję.. lub 2×45 jeżeli potrzeba więcej czasu na dyskusję Cele lekcji: Podczas lekcji uczeń: - uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi i wyraża własne zdanie; - wskazuje społecznie wartościowe postawy i zachowania;SCENARIUSZE SZKOŁY TOLERANCJI ' / A N U C Z < I E K C + .. Przykładowy scenariusz zajęć 8..

Przykładowy scenariusz zajęć 9.

Ich autorzy to praktycy, doświadczeni pedagodzy, poloniści czy opiekunowie kółek teatralnych.WLAZŁY Danuta : Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) // Wszystko dla Szkoły.. ISBN: 978-83-933307-8-2 Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL Lwowska 2A/48, 30-548 Kraków godziny wychowawczej Temat: Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia Cele: • umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, efekt pierwszego wejrzenia • zrozumienie w jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia w odniesieniu do różnych grup społecznychCEL ZAJĘĆ: uczestnicy dostrzegają różnice i podobieństwa miedzy ludźmi, uczestnicy wyrażają swoje spostrzeżenia i emocje związane z odmiennością, uczestnicy poznają znaczenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość, wykluczenie, uczestnicy poznają prawa człowieka oraz kształtowania się procesu emancypacjiCele szczegółowe: kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec odmienności, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.. J. Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków .KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: "EMPATIA" CELE: · Rozwijanie wra Ŝliwo ści na potrzeby innych ludzi · Umiej ętno ść interpretowania sytuacji Ŝyciowych Z ró Ŝnych punktów widzenia · Umiej ętno ść wczuwania w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi · Uświadomienie konieczno ści doskonalenia zdolno ści empatycznych FORMY PRACY: praca w małych grupach, dyskusja, elementySABIŁŁO Anna : Na nowym lądzie - zajęcia z elementami biblioterapii : [dla uczniów szkół ponadpodstawowych] // Biblioteka w Szkole..

Przykładowy scenariusz zajęć 10.

6.Przedstawiam Państwu konspekt lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasie IV na temat tolerancji.. • Uświadomienie przyczyn nietolerancji.. Druczek, który wypełniamy w bibliotece, aby otrzymać potrzebną książkę (może być papierowy lub elektroniczny).. N-l prezentuje napis "TOLERANCJA".. 6.Scenariusz lekcji wychowawczej tolerancja.. Czas trwania: ok. 30 min.. (Realizację tematu można podzielić na 3 spotkania ) Cel : Uświadomienie uczniom jak mogą czuć się ,zachowywać się osoby odtrącone.Marta Małek Scenariusz zajęć "Uczmy się tolerancji"… 9 2.. Ktoś ci przerywa, kiedy mówisz.. - praca indywidualna.. - foliogram (główne pojęcia wykorzystywane w lekcji), - arkusze, flamastry, magnesy, - minitest "Czy jestem tolerancyjny?". - samoocena.. Cele: - kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, - wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości, - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób, - przezwyciężanie .7.. Czas trwania: 45 min.. Metody nauczania: • podająca, prezentacja dydaktyczna.. Dyskutujemy nad reakcją publiczności, Kuby Wojewódzkiego, Mai Sablewskiej i Czesława Mozila przed występem Michała.. Porównujemy to zachowanie z reakcją publiczności i jury po występie.Temat lekcji: POROZUMIENIE MIĘDZY LUDŹMI - ZNACZENIE TOLERANCJI Czas trwania lekcji: 45 min.. Pracuje w bibliotece.. Cel lekcji: W czasie lekcji uczennice i uczniowie będą mieli okazję przyjrzeć się.Przedmiot: Scenariusz mo Ŝe by ć realizowany na godzinie wychowawczej lub w ramach zaj ęć pozalekcyjnych.. Mama prosi cię, żebyś jej w pracach domowych.. Dzięki zachowaniu .. III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ - KLASA IV.. Miejsce: klasa.Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia - scenariusz godziny wychowawczej Wartość człowieka, tolerancja - ważne dla nas tematy - Beata Rafińska, pedagog wspierający Wielkie wyzwania historii oraz pamięci pierwszej połowy XX w .. Formy pracy: • praca w grupach i zbiorowa.. - "burza mózgów".. Cele ogólne: Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.. Akurat odrabiasz lekcje.. Inaczej: gazety i czasopisma.. Plan zajęć: 1.. Czas trwania: 90 min.. Nie zdradzaj młodzieży na początku zajęć ich dokładnego tematu i treści.. Skojarzenia "Tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie".. "Biblioterapia w Szkole", s. 22-23 SZPADZIŃSKA Teresa : Szuflada : scenariusz inscenizacji : poświęcony tematowi empatii i tolerancji : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych] / konsultacja .Największa w Polsce baza szkolnych scenariuszy przedstawień..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt